కంటెంట్ మెంటార్ వరంగల్ జిల్లా లోని హన్మకొండ పట్టణంలో మాంగళ్య షాపింగ్ మాల్ కి తెలుగు కంటెంట్ సేవల్ని అందించింది.